Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Hukuk Genel Kurulu 2008/11-775 E., 2008/753 K. HÜKÜMSÜZLÜKMADDİ HATAMARKATERKİN VE TESCİLVEKALET ÜCRETİ 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 7 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki hükümsüzlük, iptal, terkin ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.3.2004 gün ve 2002/739-2004/135 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 31.5.2005 gün ve 2004/8083-2005/5682 sayılı ilamı ile, (““…Davacı vekili, asıl ve birleşen davalarda müvekkili şirketin temsilcisi Tuncay Okan tarafından daha önce hazırlıklarına başlanarak Temmuz 1998 ayından itibaren “KAPI PENCERE” ve “PENCERE” isimli dergilerin yayın hayatına…

Read More

Hukuk Genel Kurulu 2008/11-501 E., 2008/507 K. KÖTÜ NİYETMARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 35 ]556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 42 ]4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 2 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “markaya tecavüzün tespiti-men’i ve hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul İkinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 20.12.2005 gün ve 23-303 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi’nin 03.07.2007 gün ve 2666-10117 sayılı ilamıyla; (…Davacı vekili, müvekkilinin uluslararası 25. sınıf içinde mütalaa edilen çok…

Read More

556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 7 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “marka tescili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 5.Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen 30.9.1999 gün ve 1999/178 E- 528 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 13.4.2000 gün ve 1995/9575-2000/2998 sayılı ilamı ile; (…Davacı vekili, her türlü mal ve hizmetin ticaret ve pazarlaması, reklam, tanıtım vs. alanlarında faaliyet gösteren müvekkili firmanın sektöründe hayli tanındığını, yıllardan beri tanıtıp meşhur hale getirdiği “İNTERAKTİF” ibaresini tek başına ve tamamlayıcı kelime ve logolar ile hizmet markası olarak tescil için davalı kuruma…

Read More

Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış 14 Aralık1900’de Brüksel’de, 2 Haziran 1911’de Washinton’da, 6 Kasım 1925’te La Haye’de, 2 Haziran 1934’te Londra’da, 31 Ekim 1958 Lizbon’da ve 14 Temmuz 1967’de Stockholm’de Revize edilmiştir. Madde 1 Birliğin Kurulması; Sınai Hakların Kapsamı1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur. 2) Sınai hakların korunması, patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, haksız rekabetin önlenmesi gibi hususları kapsar. 3) Sınai haklar kavramı en geniş anlamıyla anlaşılacak, ve yalnız sanayi ve ticaret alanı için değil, aynı zamanda tarımsal ve tabii ürünler maden çıkarma sanayileri ile, örneğin şarap, tahıl,…

Read More

Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (22.05.2008 tarihinde değiştirilmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’deki uygulama esaslarını ve şeklini belirlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 – Bu yönetmelik, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Avrupa Patentlerini Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 29/ 01/ 2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak…

Read More

PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI (PCT)* Andlaşma Devletleri, Bilim ve teknikte ilerlemeye katkıda bulunma arzusuyla, Buluşların yasal korunmasını mükemmelleştirme arzusuyla, Birden çok devlette buluşların korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve daha ekonomik hale getirme arzusuyla, Yeni buluşlara ilişkin tarifleri kapsayan dokümanlardaki teknik enformasyonların kamuoyuna ulaştırılmasın kolaylaştırmak ve hızlandırmak arzusuyla, Gelişmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerine uygun teknik çözümlerin kullanılmasına ilişkin kolayca ulaşılabilecek enformasyonlara tasarruf edebilmelerinin sağlanması ve sürekli büyüme gösteren modern tekniğe varabilmelerini kolaylaştırılmasıyla ulusal veya bölgesel düzeyde buluşların korunması ile ilgili geliştirilen hukuk sistemlerinin etkinliğinin arttıran önlenmelerin alınması suretiyle ekonomik kalkınmalarını teşvik ve hızlandırmak arzusuyla. Uluslararası iş birliğinin bu hedeflerin gerçekleştirilmesini büyük…

Read More

Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması ve verilen patentler için standart kuralların oluşturulması amacıyla; Avrupa Patent Organizasyonu’nu kuran ve 20 Mart 1983 tarihinde Paris’te imzalanan ve en son 14 Temmuz 1967’de düzeltilen Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesinin 19 uncu maddesinin amacı dahilindeki özel bir anlaşmayı ve 19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği Anlaşması’nın 45’inci maddesinin 1’inci paragrafı uyarınca bir bölgesel patent anlaşması oluşturmak amacıyla; aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: Avrupa Patent Sözleşmesinin (EPC) tüm metini inceleyebilirsiniz.

Read More

SINAİ MÜLKİYET KANUNU Kanun No. 6769 Kabul Tarihi:22/12/2016 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. (2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsar. Tanımlar Madde 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Amblem: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının bu Kanun hükümlerine uygun olarak…

Read More

Resmî Gazete Sayı : 30047 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile bu haklarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Amblem: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak…

Read More

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunun yeri, zamanı, başvuru evrakının düzenlenmesi, tescili ve diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü, Kanun: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunu, Entegre devre: Elektronik bir…

Read More